Znakowanie szlaków/Značkovacie chodníky

Mapy pokazujące zasięg prac znakarskich

(V slovenčine nižšie)

Granica polsko-słowacka biegnie przez pasma Bieszczadów i wschodniej części Beskidu Niskiego. Jednym z celów projektu Interreg PL-SK jest integracja szlaków po obu stronach tej granicy w taki sposób, aby ułatwić turystom wędrowanie przez granicę i również przez to zachęcić ich do odwiedzenia atrakcji krajoznawczych u sąsiada.
W tym celu, dwustronny zespół organizacji odpowiadających za szlaki piesze (PTTK oraz Klubu Słowackich Turystów), opracował koncepcję szlaków transgranicznych. Ich ideą jest wskazanie turyście trasy pomiędzy najbliższymi siebie miejscowościami po obu stronach granicy. Turyści uzyskają dostęp do nowych tras wędrówek, a okoliczni mieszkańcy do nowych możliwości rozwijania/korzystania z lokalnych usług i produktów turystycznych. Szlaki transgraniczne najczęściej, dla największej wygody, mają jeden, ten sam kolor, zarówno po polskiej, jak i słowackiej stronie. Gdy trasę trzeba było jednak poprowadzić szlakami o różnych kolorach, specjalnie oznakowane (logiem projektu) tabliczki drogowskazowe wskażą docelową miejscowość, pokazując wszystkie kolory szlaków, którymi trzeba podążać.
W trakcie prac odnowiono malowanie na 218 km szlaków, a także wymieniono 105 tabliczek drogowskazowych i szczytowych. W 7 miejscowościach, w których zaczynają (lub kończą) się szlaki, zostaną umieszczone tablice z dużymi mapami turystycznymi. Zakupiono również oprogramowanie ułatwiające planowanie, koordynację i późniejszą prezentację prac terenowych.

W ramach współpracy polsko-słowackiej grupy słowackich oraz polskich znakarzy przejdą szkolenie z posługiwania z wykorzystania GPS oraz programów informatycznych do pracy znakarskiej.

Instrukcja znakowania szlaków turystycznych PTTKZnačkovacie chodníky

Poľsko-slovenské hranice prechádzajú cez Bieszczady a východnú časť Nízkych Beskýd. Jedným z cieľov projektu Interreg PL-SK je integrovať trasy na obidvoch stranách tejto hranice takým spôsobom, aby sa uľahčili turisti putujúci za hranicami, a tak ich tiež povzbudili k návšteve turistických atrakcií so susedom. Na tento účel vyvinul koncept cezhraničných trás obojstranný tím organizácií zodpovedných za pešie trasy (PTTK a Klub slovenských turistov). Ich zámerom je ukázať turistovi trasu medzi najbližšími mestami na oboch stranách hranice. Turisti získajú prístup k novým turistickým trasám a miestni obyvatelia budú mať nové príležitosti na rozvoj / využívanie miestnych turistických služieb a produktov. Cezhraničné trasy sú najčastejšie, pre čo najväčšie pohodlie, rovnaké zafarbené na poľskej aj slovenskej strane. Ak však po trase museli nasledovať rôzne trasy, špeciálne označené (logá projektu) označia smerové značky cieľového mesta a zobrazia všetky farby trás, ktoré musíte sledovať. Počas prác bola obnovená maľba na 218 km trás a bolo vymenených 105 smerových a vrcholových značiek. Tabule s veľkými turistickými mapami budú umiestnené na 7 miestach, kde trasy začínajú (alebo končia). Zakúpil sa aj softvér na uľahčenie plánovania, koordinácie a následnej prezentácie terénnych prác. V rámci poľsko-slovenskej spolupráce sa skupina slovenských a poľských markerov podrobí školeniu o používaní programov GPS a IT pre značky.

%d blogerów lubi to: