O projekte (SK)

Názov projektu/ projekt s názvom:

Hory bez hraníc

integrácia siete turistických chodníkov do cezhraničného turistického produktu

Poľská verzia

Číslo projektu: PLSK.01.01.00-00-0116/17

Obdobie realizácie projektu:
Začatie projektu: 01.10.2018
Plánované ukončenie projektu: 31.08.2021

Projekt sa realizuje v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 http://plsk.eu/

Prioritná os:
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

Názov fondu, z ktorého je projekt financovaný: Európsky fond regionálneho rozvoja

Celková hodnota projektu: 428 032,23 €
Hodnota finančného príspevku z EFRR: 363 827,37 €
% finančného príspevku z EFRR: 85 %

Projektoví partneri:

Názov realizujúcej jednotky:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego – Departament Gospodarki Regionalnej
 • Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna www.podkarpackie.travel

Idea a predpoklady projektu:

Myšlienka integrácie pohraničných chodníkov vznikla v roku 2007. V nasledujúcich rokoch sa niekoľko krát stretli predstavitelia COTG a KST, aby vypracovali spoločnú „ Koncepciu  integrácie hraničných chodníkov”, v posledných rokoch prebehlo stretnutie v 2014 v Bartnom a 2015 vo Zvolene. V roku 2017 sa v Brumove– Bylnicy uskutočnila konferencia PTTK, KST a KČT (Česko), venovaná značeniu chodníkov v pohraničných oblastiach, ktorá dala priamy impulz pre túto aplikáciu. Predtým, s prihliadnutím k mimoriadnej potrebe konať v Beskydoch a Nízkych Beskydoch boli zahájené rokovania s kľúčovými partnermi v Podkarpatského kraja – UMWM a PROT. Priama spolupráca na projekte trvala od mája 2017 a zahŕňa niekoľko stretnutí partnerov v rôznom zložení a početné mailové a telefonické dohody. COTG sa sústredilo na koordináciu a žiadosť, KST sa zameralo na prípravu kompletnej technickej dokumentácie, UMWM a PROT zabezpečilo propagačnú činnosť, COTG niesol zodpovednosť za vyhotovenie prekladov.

Hlavný cieľ projektu:

Zavedenie na trh nového turistického produktu – integrovanej cezhraničnej siete peších turistických chodníkov s miestnymi súvisiacimi prírodnými a kultúrnymi atrakciami.

Špecifické ciele projektu:

 • Modernizácia, doplnenie infraštruktúry a integrácia siete pohraničných chodníkov
 • Spracovanie údajov a spustenie Poľsko – slovenského cezhraničného portálu o turistických chodníkoch
 • Vedenie medzinárodnej kampaň propagujúcu nový turistický produkt

Stručný opis projektu:

Projekt sa týka vyhotovenia a zavedenia na trh nového cezhraničného produktu z oblasti aktívneho turizmu, založeného na poľských a slovenských turistických trasách pozdĺž časi Karpatského oblúka (spoločnej hranice) v oblasti podpory. Predmetom projektu je modernizácia a spojenie turistických chodníkov, ktoré sa doteraz tiahli na oboch stranách hranice, prepojenie týchto chodníkov so blízkymi kultúrnymi a prírodnými atrakciami do jedného spoločného cezhraničného chodníka, so zdokonalenou a obnovenou malo infraštruktúrou a dodatočnou atrakciou vo forme via ferrata (zaisťovacia trasa), vytvorenie a zavedenie unifikovaného e-náradia, ktoré by zintegrovalo jednotlivé prvky produktu za účelom spoločného poskytovania informácií a propagácie na oboch stranách hranice, ako aj pred zahraničnými turistami. Korunou je realizácia skoordinovanej propagácie nového produktu na medzinárodnom turistickom trhu. Projekt je komplexný, zahŕňa horské turistické chodníky pozdĺž celej Poľsko – slovenskej hranice. Je založený na základoch, ktoré budú vytvorené v rámci projektu, ako aj na už existujúcich vlastných základoch partnerov vo forme predchádzajúcej modernizácie a revitalizácie chodníkov, digitalizácie v rámci predchádzajúcich aktivít – časti peších chodníkov a už uskutočnenej inventarizácie a popise atrakcií na území Malopoľska (Tatry). Projekt je neinvestičný.

Cieľové skupiny projektu:

Hlavné cieľové skupiny:

a/ záujemcovia o aktívny turizmus – slovenskí, poľskí, z  ďalších krajín EÚ; vrátane členov PTTK a KST;

b/ organizátori a poskytovatelia turistických služieb, záchranári, samosprávy, národné a vlastivedné parky, investori, lokálne turistické a vlastivedné organizácie, občania a lokálne firmy, ktoré poskytujú turist. a pod. služby v regióne chodníkov. Prepojenie chodníkov a zlepšenie ich vybavenie zvýši atraktivitu, komfort a bezpečnosť turistických výletov, výsledne pritiahne viac turistov do pohraničného regiónu a z najfrekventovanejších oblastí „stiahne” do menej frekventovaných a populárnych (Beskydy, Nízke Beskydy). Upravený turistický pohyb bude menej agresívny voči životnému prostrediu. Členovia PPTK a KST budú môcť ľahšie organizovať cezhraničné podujatia. Turistické odvetvie v tejto oblasti získa vďaka zvýšeniu turistickej frekvencie nových klientov a zvýši obraty, udrží alebo vytvorí nové pracovné miesta.

Cezhraničný dopad projektu:

Projekt má rovnomerné/porovnateľné a spoločné prednosti pre slovenské aj poľské spoločenstvo:

– zjednotenie a obnova značenia, digitalizácia turist. chodníkov na oboch stranách hranice podľa zrkadlového princípu,

– doplnenie infraštruktúry chodníkov na oboch stranách hranice,

– školenia pre poľských aj slovenských značkovačov v porovnateľnom/podobnom rozsahu,

– spísanie a popis prírodných a turistických atrakcií é tzv. POI (points of interest) podľa jedného spoločného štandardu, na oboch stranách hranice,

– portál zameraný na oba pohraničné regióny, v dvoch rovnocenných jazykových verziách, doplnený informáciami partnerov z oboch strán,

– propagačná činnosť zameraná na pohraničie na oboch stranách hranice, v rovnocenných jazykových verziách, z účasťou na podujatiach poľských aj slovenských záujemcov,

– otváracia konferencia v Poľsku, záverečná konferencia na Slovensku.

Aktivity projektu umožnia voľný priechod turistov po oboch stranách hranice, vďaka zdokonalenej identifikácii a značeniu chodníkov a obohatenej infraštruktúre a zároveň vytvoria nové informačné zdroje o možnostiach aktívneho pešieho turizmu v oblasti Poľsko – slovenského pohraničia pozdĺž hranice.

Vecné úlohy:

Názov úlohy 1:

MODERNIZÁCIA A DOPLNENIE INFRAŠTRUKTÚRY CHODNÍKOV V PODPOROVANEJ OBLASTI NA POĽSKEJ STRANE

Partneri projektu zapojení do realizácie úlohy:

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK

Špecifické ciele projektu, ktoré sú realizované úlohou:

Modernizácia, doplnenie infraštruktúry a integrácia siete pohraničných chodníkov

Opis úlohy:

Hlavný produkt projektu: revitalizácia chodníkov.

Úloha zahŕňa obnovenie turistických chodníkov (obnova značiek), renovácia ukazovateľov smeru a osadenie chýbajúcich informačných tabúľ , máp a pod. Práce sú sústredené v Podkarpatskom kraji, pretože v rámci predchádzajúcich vlastných projektov a projektov iných subjektov (národné parky) bola uskutočnená  obnova chodníkov na území Malopoľska. Uskutoční sa školenie osôb, ktoré plnia úlohy v teréne (meranie GPS).

Názov úlohy 2:

MODERNIZÁCIA A DOPLNENIE INFRAŠTRUKTÚRY CHODNÍKOV V PODPOROVANEJ OBLASTI NA SLOVENSKEJ STRANE

Partneri projektu zapojení do realizácie úlohy:

 • Klub Slovenských Turistov
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK

Špecifické ciele projektu, ktoré sú realizované úlohou:

 • Modernizácia, doplnenie infraštruktúry a integrácia siete pohraničných chodníkov
 • 4 turistické mapy, v lokalizáciách: Nová Sedlica, Runina, Dukliansky priesmyk, Vyšná Pisaná    
 • obnovenie značenia cezhraničných peších chodníkov v dĺžke 240 km – rozmiestnenie (vykonanie, montáž): Nových smerových ukazovateľov 5 ks., údržba už postavených – 30 ks., Smerových tabuliek 220 ks., Tabuliek so znakmi E3 a E8 – 15 ks. (značkovanie medzinárodných chodníkov) 

Opis úlohy:

Hlavný produkt projektu: revitalizácia chodníka a via ferrata.

Úloha spočíva v obnove turistických chodníkov (obnova značiek), renovácii stanovísk ukazovateľov smeru a osadení chýbajúcich informačných tabúľ, máp atď., vybudovanie via ferraty ako dodatočnej atrakcie na tatranských chodníkoch. Na slávnostné otvorenie v roku 2020 budú pozvaní hostia, vrátane novinárov, plánuje sa ukážková túra pre osôb z Poľska a Slovenska (za týmto účelom budú zakúpené horolezecké výbavy). Po otvorení bude všeobecne dostupná (ako mnohé alpské trasy rovnakého typu), na začiatku trasy bude umiestnená informačná tabuľa s bezpečnostnými informáciami o pohybe na trase, možnosť bezplatného vypožičania horolezeckého vybavenia na trasu. Zároveň budú zrealizované školenia pre osoby plniace úlohy v teréne (značenie, meranie GPS), čiastočne v spolupráci s COTG  (transfer poľského know – how). Za týmto účelom – obnova a doplnenie vybavenia školiacej miestnosti KST určenej na zaškolenie značkárov a neskoršie stretnutia značkovacieho a projektového tímu počas realizácie úloh, vrátane: nákup základného vybavenia školiacej miestnosti.

Názov úlohy 3:

ZHODNOCOVANIE PRÍRODNÝCH A KULTÚRNYCH AKTRAKCIÍ V OBLASTI PEŠÍCH CHODNÍKOV NA OBOCH STRANÁCH HRANICE

Partneri projektu zapojení do realizácie úlohy

 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie
 • Klub Slovenských Turistov
 • Województwo Podkarpackie
 • Špecifické ciele projektu, ktoré sú realizované úlohou:
 • Spracovanie údajov a spustenie Poľsko – slovenského cezhraničného portálu o turistických chodníkoch

Opis úlohy:

Hlavný produkt úlohy: vypracovaný štandard a spracovaný materiál o kultúrnom a prírodnom dedičstve (POI).

V rámci úlohy bude vypracovaný spoločný štandardný popis tzv. POI – „points-of-interest” teda lokalizácií prírodných a kultúrnych atrakcií, ktoré sú prepojené s cezhraničnými turistickými chodníkmi ako základného zdroja informácií o prírodných a kultúrnych atrakciách pre portál o chodníkoch. S prihliadnutím na prijatý štandard budú pripravené popisy a fotografie súhrnom 350 POI – 250 na poľskej strane v Podkarpatskom kraji, 100 POI na slovenskej strane. Popisy budú ďalej preložené – vzniknú 4 jazykové verzie (PL, SK, EN, DE). Celok na ďalšom kroku) bude použitá pre databázu portálu o chodníkoch.

Názov úlohy 4:

VÝSTAVBA A SPREVÁDZKOVANIE PORTÁLU O TURISTICKÝCH CHODNÍKOCHC V PODPOROVANEJ OBLASTI

Partneri projektu zapojení do realizácie úlohy:

 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
 • Klub Slovenských Turistov
 • Špecifické ciele projektu, ktoré sú realizované úlohou:
 • Spracovanie údajov a spustenie Poľsko – slovenského cezhraničného portálu o turistických chodníkoch

Opis úlohy:

Hlavný produkt úlohy: cezhraničný portál produktu pešieho turizmu.

V rámci úlohy bude vytvorený portál – internetová platforma o chodníkoch „ Hory bez hraníc”, ktorý bude integrovať informácie o sieti cezhraničných chodníkov a s nimi prepojenými prírodnými a kultúrnymi atrakciami (POI).

Digitálne údaje o chodníkoch a POI budú sprístupnené turistom v 4 jazykových verziách (PL, SK, EN, DE) na 3 rôznych digitálnych platformách:

 • na vlastivednom portáli – v textovo – grafickej forme s úplnými popismi POI a fotografiami, a zoznamom chodníkov s príp. popismi, aj vo verzii pre slabozrakých;
 • na  interaktívnej stránke vlastivedného portálu – prostredníctvom vizualizácie trasy chodníkov a polohy POI na mape (s možnosťou voľby niekoľkých mapových podkladov), s možnosťou výpočtu a zobrazenia optimálnych trás chodníkmi, medzi ľubovoľnými bodmi (s príp. medzibodmi), Exportu týchto trás do mobilného zariadenie, a zobrazenie importovaných trás z mobilného zariadenia alebo súboru .grx.;
 • v mobilnej aplikácii – umožňuje prístup k údajom o chodníkoch a POI v teréne, umožňuje navigáciu chodníkmi.

Názov úlohy 5:

PODPORA NOVÉHO PRODUKTU CEZHRANIČNÉHO CESTOVNÉHO RUCHU

Partneri projektu zapojení do realizácie úlohy:

 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
 • Klub Slovenských Turistov
 • Województwo Podkarpackie
 • Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna

Špecifické ciele projektu, ktoré sú realizované úlohou:

Vedenie medzinárodnej kampaň propagujúcu nový turistický produkt

Opis úlohy:

Hlavný produkt úlohy: cezhraničný propagačný kampaň a cezhraničná ‚mäkká’ reklama.

V rámci úlohy je propagačný kampaň komplexná, adresovaná ako tuzemským tak zahraničných príjemcom a „mäkká” reklamná činnosť v podporenej oblasti.

Propagačná kampaň:

 • školenie IT pracovníkov a z turistického odvetvia,
 • študijné cesty – pre zástupcovia médií (novinári, blogeri, atď.) z Poľska a Slovenska, zástupcov médií ďalších krajín EÚ,
 • propagačný akcia s účasťou social influencetrov – venované študijné cesty; výsledok – materiál na strane YouTube, Instagram, Facebook. Akcia realizovaná súčasne na oboch stranách hranice, dvojjazyčná, prístup pre občanov aj turistov z PL a SK, vo oboch jazykových verziách aplikácie;
 • výroba a vysielanie propagačných filmov, ktoré predstavia produkt na oboch stranách hranice, v poľskej, slovenskej a anglickej jazykovej verzii,
 • propagačná akcia na FB a Instagrame,
 • súťaž fotografie v spolupráci s populárnym časopisom o cestovaní,
 • turistické trhy – propagácia na medzinárodných trhoch ITB v Berlíne (odvolane prez COVID-19),
 • Online propagácia prostredníctvom 6 profilov ovplyvňujúcich cestovný ruch vo vybraných krajinách EÚ  
 • Propagácia na zahraničných online kanáloch 
 • tlačoviny, vrátane sprievodcu, – indexovanie stránky o chodníkoch. 
 • „Mäkká” reklama:
 • externé podujatie na Majdan k. Cisnej – otvorené tematické podujatie, pre účastníkov z rôznych vekových skupín a zástupcov médií,
 • preteky „via ferrata’ (2021),
 • preteky v Podkarpatskom kraji (2019): tímy zo Slovenska a Poľska,
 • navrhnutie a vytvorenie nového turistického cezhraničného odznaku.

PROPAGÁCIA PROJEKTU. Prepojenie propagačných aktivít projektu s vecnými úlohami a cieľmi projektu.

Partneri projektu zapojení do realizácie úlohy:

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK

Klub Slovenských Turistov

Województwo Podkarpackie

Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna

Propagáciu vykonávajú všetci partneri v priebehu plnenia všetkých úloh (nezávisle na podstatných zadaniach) v súlade so zmluvnými povinnosťami a pokynmi” Príručky pre beneficientov a príjemcov mikroprojektov v rozsahu propagácie projektov financovaných v rámci programov EWT 2014-2020″. Na realizáciu povinností bola naplánovaná príprava webovej stránky a vytlačenie spoločného informačného plagátu na vystavenie v lokalizáciách plnenia úloh projektu a na elektronických nosičoch. Informácie o projekte bude zviditeľnená na pracovných, informačných a propagačných materiáloch a zároveň na webových stránkach a sociálnych profiloch partnerov projektu. Spôsob voľby a prezentovanie informácií zabezpečí podľa možnosti rovnakú dostupnosť  pre osoby s osobitnými potrebami – jednoduchý jazyk, čitateľné, zrozumiteľné zloženie, veľký typ písma čitateľná pre starších a slabozrakých.

Výsledok projektu:

Hlavné/najdôležitejšie výsledky projektu:

 • zintegrovaná sieť peších turistických chodníkov z usporiadaným a doplnený označením – prispeje k zlepšeniu komfortu a bezpečnosti peších túr, čo ovplyvní spokojnosť užívateľov, 
 • prijatý jednotný štandard popisu atrakcií – umožní jednotnú a súvislú prezentáciu informácií o atrakciách, 
 • platforma chodníkov ( vlastivedná a mapová stránka, mobilná aplikácia), sa obsahovo vzťahuje na obe pohraničia, v dvoch rovnocenných jazykových verziách, dopĺňaná informáciami od partnerov z oboch strán hranice – záujemcom o pešiu turistiku a občanom umožní na etape plánovania turistického výletu aj na etape realizácie výletu – prístup (vďaka mobilnej
 • aplikácii) k jednotným,  súvislým a  zrozumiteľne organizovaným, digitalizovaným informáciám o sieti chodníkov a prírodných a kultúrnych atrakciách v oblasti, ich lokalizácii a prepojení s chodníkmi,
 • zaistená cesta/via ferrata – nová a jediná svojho druhu atrakcia v Tatrách – pritiahne nových turistov a prispeje k rovnomernejšiemu rozmiestneniu turistickej návštevnosti v tomto pásme,
 • propagačná kampaň –  o atrakciách sa dozvedia nové osoby a komunity,
 • dodatočná propagácia prostredníctvom vlastných tuzemských turist. organizácií – vlastivedných PTTK a KST a príslušných inštitúcií a samosprávnych organizácií z podporenej oblasti – o atrakciách sa dozvedia nové osoby a komunity.
%d blogerów lubi to: