O projekcie

Góry bez granic

integracja sieci szlakó​w w transgraniczny produkt turystyczny

wersja słowacka

Nr projektu: PLSK.01.01.00-00-0116/17

Okres realizacji projektu:

Termin rozpoczęcia projektu: 01.10.2018
Planowany termin zakończenia projektu: 31.08.2021

Projekt jest realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020  http://plsk.eu/

Oś priorytetowa:
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

Nazwa funduszu, z którego finansowany jest projekt: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Wartość całkowita projektu: 428 032,23 €

Wartość dofinansowania z EFRR: 363 827,37 €

Procent dofinansowania z EFRR: 85 %

Partnerzy projektu:

 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie (partner wiodący) www.cotg.pttk.pl
 • Województwo Podkarpackie: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego – Departament Gospodarki Regionalnej www.podkarpackie.pl

Idea i założenia projektu:

Pomysł integracji przygranicznych szlaków pojawił się w 2007 r. W kolejnych latach przedstawiciele COTG i KST spotykali się parokrotnie w celu wypracowania wspólnej ‘Koncepcji integracji szlaków granicznych’, w ostatnich latach: 2014 r. w Bartnem i 2015 r. w Zvoleniu. W V 2017 r. w Brumovie-Bylnicy odbyła się konferencja PTTK, KST i KČT (Czechy) poświęcona znakowaniu szlaków w rejonach przygranicznych, która dała bezpośredni impuls dla niniejszej aplikacji. Wcześniej mając na uwadze szczególną potrzebę działań w Bieszczadach i Beskidzie Niskim rozpoczęto rozmowy z kluczowymi partnerami z Województwa Podkarpackiego – UMWM oraz PROT. Bezpośrednie wspólne prace nad projektem trwały od 05.2017 i objęły kilkanaście spotkań partnerów w różnym składzie oraz liczne uzgodnienia mailowe i telefoniczne. Koordynacją i wnioskiem zajęło się COTG, KST przygotowaniem kompletu dokumentacji technicznych, UMWM oraz PROT ustaleniem działań promocyjnych, COTG odpowiadał za tłumaczenia.

Cel główny projektu:

Wprowadzenie na rynek nowego produktu turystycznego – zintegrowanej transgranicznej sieci szlaków pieszych z powiązanymi lokalnymi atrakcjami przyrodniczymi i kulturowymi.

Cele szczegółowe projektu:

 • Modernizacja, uzupełnienie infrastruktury i integracja sieci szlaków pogranicza
 • Opracowanie danych i uruchomienie polsko-słowackiego transgranicznego portalu szlakowego
 • Przeprowadzenie międzynarodowej kampanii promującej nowy produkt turystyczny

Opis projektu:

Projekt dotyczy wypracowania i wprowadzenia na rynek nowego transgranicznego produktu dla turystyki aktywnej bazującego na polskich i słowackich trasach wędrówek turystycznych na długości części Karpat (wspólnej granicy), w obszarze wsparcia. Na przedmiot projektu składa się zmodernizowanie i połączenie szlaków turystycznych prowadzących dotychczas po obu stronach granicy, powiązanie z nimi sąsiadujących atrakcji przyrodniczych i kulturowych w jeden wspólny szlak transgraniczny, ze wzbogaconą i odnowioną małą infrastrukturą oraz dodatkową atrakcją w postaci via ferraty (trasa z urządzeniami asekuracyjnymi),  opracowanie i wdrożenie jednolitego e-narzędzia integrującego poszczególne elementy produktu w celu wspólnego informowania i promowania go po obu stronach granicy, a także wobec turystów zagranicznych. Zwieńczeniem jest realizacja skoordynowanych działań promujących nowy produkt na międzynarodowym rynku turystycznym. Projekt jest kompleksowy, obejmuje górskie szlaki turystyczne biegnące na Podkarpaciu wzdłuż całej długości granicy polsko-słowackiej. Bazuje na zasobach, które będą wytworzone w ramach projektu, a także na już istniejących zasobach własnych partnerów w postaci wykonanych już wcześniej modernizacji i rewitalizacji szlaków, zdigitalizowaniu w ramach wcześniejszych działań części szlaków pieszych oraz wykonanym już wcześniej zinwentaryzowaniu i opisaniu atrakcji na terenie Małopolski (Tatry). Projekt ma charakter nieinwestycyjny.

Grupy docelowe projektu:

Główne grupy docelowe to:

a/ zainteresowani turystyką aktywną – słowaccy, polscy, z innych krajów UE; w tym członkowie PTTK i KST,

b/ organizatorzy i obsługa turystyki: przewodnicy, ratownicy, samorządy, parki narodowe i krajobrazowe, inwestorzy, lokalne organizacje turystyczne i krajoznawcze, mieszkańcy i lokalne firmy świadczące usługi turystyczne i okołoturystyczne w rejonie szlaków. Połączenie szlaków i poprawa zaplecza zwiększy atrakcyjność, komfort i bezpieczeństwo wędrowania dla turystów, w efekcie przyciągnie ich więcej w rejon przygraniczny, a z obszarów najsilniej uczęszczanych ‘wciągnie’ w obszary mniej uczęszczane i popularne (Bieszczady, Beskid Niski). Uporządkowany ruch turystyczny będzie mniej uciążliwy dla środowiska. Dzięki większym przepływom turystów branża turystyczna w regionie zyska nowych klientów i zwiększy obroty, utrzyma lub stworzy nowe miejsca pracy.

Efekt transgraniczny projektu:

Projekt przynosi równomierne i wspólne korzyści i dla społeczeństwa słowackiego i dla społeczeństwa polskiego:

 • ujednolicenie i odnowa oznakowania, digitalizacja szlaków turystycznych po obu stronach granicy na lustrzanej zasadzie,
 • uzupełnienie infrastruktury szlakowej po obu stronach granicy,
 • szkolenia dla znakarzy i polskich i słowackich w podobnym zakresie,
 • opracowanie i opisanie atrakcji przyrodniczych i turystycznych = tzw. POI (points of interest) wg jednego, wspólnego standardu, po obu stronach granicy,
 • portal obejmujący treściowo obydwa pogranicza, w dwóch równoważnych wersjach językowych, zasilany informacyjnie przez partnerów z obu stron,
 • działania promocyjne dotyczą obszaru pogranicza po obu stronach granicy, w równoważnych wersjach językowych, z uczestnictwem w eventach i polskich i słowackich interesariuszy,
 • konferencja otwierająca w Polsce, konferencja podsumowująca na Słowacji.

Działania projektu umożliwią swobodny przepływ turystów po obydwóch stronach granicy, dzięki poprawionej identyfikacji i oznakowaniu szlaków oraz wzbogaconej infrastrukturze, a także stworzą nowe źródła informacji o możliwości uprawiania turystyki pieszej na terenach pogranicza polsko – słowackiego wzdłuż granicy.

Zadania merytoryczne:

Nazwa zadania 1:

MODERNIZACJA i UZUPEŁNIENIE INFRASTRUKTURY SZLAKÓW W OBSZARZE WSPARCIA PO STRONIE POLSKIEJ

Cele szczegółowe projektu jakie realizuje zadanie:

Modernizacja, uzupełnienie infrastruktury i integracja sieci szlaków pogranicza

Partnerzy projektu zaangażowani  w realizację zadania:

 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK

Główny produkt zadania: zrewitalizowane szlaki.

Zadanie obejmuje odnowienie szlaków turystycznych (odnawianie znaków), renowację stanowisk drogowskazowych, wykonanie, montaż tablic informacyjnych z mapami. Zrealizowane zostanie szkolenie dla osób wykonujących zadania w terenie (pomiary GPS). Prace koncentrują się na Podkarpaciu.

Nazwa zadania 2:

MODERNIZACJA I UZUPEŁNIENIE INFRASTRUKTURY SZLAKÓW W OBSZARZE WSPARCIA PO STRONIE SŁOWACKIEJ

Partnerzy projektu zaangażowani  w realizację zadania:

 • Klub Slovenských Turistov
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
 • Cele szczegółowe projektu jakie realizuje zadanie:
 • Modernizacja, uzupełnienie infrastruktury i integracja sieci szlaków pogranicza
 • odnowienie znakowania szlaków transgranicznych pieszych 240 km  
 • 4 mapy turystyczne, w lokalizacjach: Nová Sedlica, Runina, przełęcz Duklianska, Vyšná Pisaná
 • nowe drogowskazy 5 szt., konserwacja istniejących 30 szt.,
 • tabliczek kierunkowych 220 szt., tabliczek ze znakami E3 i E8 – 15 szt. (znakowania szlaków międzynarodowych)

Opis zadania

Główny produkt zadania: zrewitalizowane szlaki i via ferrata.

Zadanie obejmuje odnowienie szlaków turystycznych (odnawianie znaków), renowację stanowisk drogowskazowych,  wykonanie, montaż tablic informacyjnych z mapami, ustanowienie via ferraty jako dodatkowej atrakcji na szlakach tatrzańskich. W uroczystym otwarciu w 2021 r. wezmą udział zaproszeni goście, w tym dziennikarze, planowane jest pokazowe przejście dla osób z Polski i Słowacji (w tym celu zakup zestawów wspinaczkowych).  Po otwarciu będzie ogólnodostępna (jak wiele alpejskich tras tego typu), na początku trasy będzie tablica informacyjna o zasadach bezpieczeństwa w poruszaniu się trasą, możliwe będzie nieodpłatne wynajęcie zakupionego sprzętu wspinaczkowego do korzystania z niej. Zrealizowane zostaną także szkolenia dla osób wykonujących zadania w terenie (znakowanie, pomiary GPS), częściowo przy współpracy z COTG (transfer polskiego know-how). W tym celu – odnowienie i doposażenie sali szkoleniowej KST z przeznaczeniem na szkolenie znakarzy i późniejsze spotkania zespołu znakującego i projektowego w trakcie realizacji zadań, w tym: zakup podstawowego wyposażenia do sali szkoleniowej.

Nazwa zadania 3:

WALORYZACJA ATRAKCJI PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH W REJONIE TRAS PIESZYCH PO OBU STRONACH GRANICY

Partnerzy projektu zaangażowani  w realizację zadania

 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
 • Klub Slovenských Turistov
 • Województwo Podkarpackie

Cele szczegółowe projektu jakie realizuje dane zadanie

Opracowanie danych i uruchomienie polsko-słowackiego transgranicznego portalu szlakowego

Opis zadania:

Główny produkt zadania: opracowany standard oraz opracowane treści dot. dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego (POI).

W ramach zadania wypracowany zostanie wspólny standard opisu tzw. POI – „points-of-interest” czyli lokalizacji atrakcji przyrodniczych i kulturowych, które mają być powiązane z transgranicznymi szlakami turystycznymi jako podstawowego zasobu informacyjnego nt. atrakcji przyrodniczych i kulturowych dla portalu szlakowego. Z uwzględnieniem przyjętego standardu przygotowane zostaną opisy i zdjęcia łącznie 350 POI – 250 po stronie polskiej na Podkarpaciu, 100 POI po stronie słowackiej. Opisy zostaną następnie przetłumaczone – powstaną 4 wersje językowe (PL, SK, EN, DE). Całość zostanie wykorzystana w bazach danych portalu szlakowego.

Nazwa zadania 4:

BUDOWA I URUCHOMIENIE PORTALU SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH OBSZARU WSPARCIA

Partnerzy projektu zaangażowani  w realizację zadania:

 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie
 • Klub Slovenských Turistov
 • Cele szczegółowe projektu jakie realizuje zadanie:
 • Opracowanie danych i uruchomienie polsko-słowackiego transgranicznego portalu szlakowego

Opis zadania:

Główny produkt zadania: transgraniczny portal produktu turystyki pieszej.

W ramach zadania zbudowany zostanie portal – Internetowa platforma szlakowa „Góry bez granic”, integrujący informacje o sieci szlaków transgranicznych i powiązanych z nimi atrakcji przyrodniczych i kulturowych (POI).

Dane cyfrowe o szlakach oraz POI zostaną udostępnione turystom w 4 wersjach językowych (PL, SK, EN, DE) na 3 różnych platformach cyfrowych:

 • w portalu krajoznawczym – w formie tekstowo-graficznej przedstawiającej pełne opisy POI i zdjęcia, a także listę szlaków z ew. opisami, również w wersji dla niedowidzących;
 • na interaktywnej stronie mapowej portalu krajoznawczego –  za pomocą wizualizacji przebiegu szlaków i położenia POI na mapie (z możliwością wyboru kilku podkładów mapowych), z możliwością obliczania i wyświetlania optymalnych tras prowadzących po szlakach, pomiędzy dowolnymi punktami (z ew. punktami pośrednimi), eksportu tych tras do urządzenia mobilnego, a także wyświetlania tras zaimportowanych z urządzenia mobilnego lub pliku .gpx;
 • w aplikacji mobilnej – pozwalającej na dostęp do danych o szlakach i POI w terenie, umożliwiającej nawigację po szlakach.

Nazwa zadania 5:

PROMOCJA NOWEGO TRANSGRANICZNEGO PRODUKTU TURYSTYKI PIESZEJ

Partnerzy projektu zaangażowani  w realizację zadania:

 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
 • Klub Slovenských Turistov
 • Województwo Podkarpackie
 • Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna

Cele szczegółowe projektu jakie realizuje zadanie:

Przeprowadzenie międzynarodowej kampanii promującej nowy produkt turystyczny

Opis zadania:

Główny produkt zadania: transgraniczna kampania promocyjna i ‚miękkie’ transgraniczne działania promocyjne.

W ramach zadania kompleksowa, adresowana zarówno do krajowych, jak zagranicznych odbiorców kampania promocyjna, a także „miękkie” działania promocyjne w obszarze wsparcia.

Kampania promocyjna:

 • szkolenie pracowników IT i branży turystycznej,
 • objazdy studyjne – dla przedstawicieli mediów z Polski i Słowacji, z innych krajów UE,
 • akcja promocyjna z udziałem social influencerów  –dedykowane podróże studyjne; efekt – materiały na kanałach YouTube, Instagram, Facebook. Akcja realizowana równocześnie po obu stronach granicy, dwujęzyczna, dostęp dla mieszkańców i turystów i z PL i z SK, w obu wersjach językowych aplikacji,
 • produkcja i emisja filmów promocyjnych, prezentujących produkt po obu stronach granicy, w polskiej, słowackiej i angielskiej wersji językowej,
 • akcja promocyjna na FB i Instagramie,
 • targi turystyczne – promocja na międzynarodowych targach ITB w Berlinie (odwołane z powodu COVID19),
 • Promocja online za pośrednictwem 6 profili influencerskich dedykowanych turystyce w wybranych krajach UE
 • Promocja w zagranicznych kanałach online
 • materiały drukowane, w tym przewodnik,
 • pozycjonowanie strony szlakowej. 
 • Działania „miękkie”:
 • event plenerowy w na Majdan. k. Cisnej – otwarta impreza tematyczna, dla uczestników z różnych grup wiekowych oraz przedstawicieli mediów,
 • rajd na Podkarpaciu (2019): grupy ze Słowacji i z Polski,
 • rajd „via ferrata’ (2021),
 • ustanowienie nowej odznaki turystycznej – transgranicznej.

PROMOCJA PROJEKTU. Powiązanie promocji projektu z zadaniami merytorycznymi i celami projektu.

Promocja projektu realizowana przez wszystkich partnerów w trakcie wszystkich zadań (niezależnie od zadania merytorycznego dot. kampanii promocyjnej) zgodnie z obowiązkami Umowy i zaleceniami „Poradnika dla beneficjenta i beneficjenta mikroprojektów w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach programów EWT 2014-2020”. W celu realizacji obowiązków zaplanowane zostało przygotowanie strony internetowej i druk wspólnego plakatu informacyjnego do ekspozycji w lokalizacjach, gdzie realizowane będą zadania projektu i na nośnikach elektronicznych. Informacja nt. projektu eksponowana będzie na materiałach roboczych, informacyjnych i promocyjnych projektu, a także na stronach internetowych i profilach społecznościowych partnerów projektu. Sposób doboru i prezentacji informacji zapewni możliwie równy dostęp do niej dla osób ze szczególnymi potrzebami – łatwy język, czytelny, przejrzysty skład, duża czcionka czytelna dla osób starszych i słabiej widzących.

Rezultaty projektu:

Główne rezultaty projektu to:

 • zintegrowana sieć szlaków pieszych z uporządkowanym i uzupełnionym oznakowaniem – przyczynia się do zwiększenia  komfortu i bezpieczeństwa wędrówek, co wpłynie na poziom satysfakcji użytkowników,
 • przyjęty jednolity standard opisu atrakcji – umożliwia jednolity i spójny sposób prezentowania informacji o atrakcjach,
 • platforma szlakowa (strona krajoznawcza, mapowa, aplikacja mobilna),  obejmująca treściowo obydwa pogranicza, w dwóch równoważnych wersjach językowych, zasilana informacyjnie przez partnerów z obu stron granicy – umożliwi zainteresowanym turystom i mieszkańcom na etapie planowania wycieczki turystycznej oraz na etapie realizacji wycieczki (dzięki aplikacji mobilnej) dostęp do spójnej, jednolitej i przejrzyście zorganizowanej, zdigitalizowanej informacji nt. sieci szlaków oraz atrakcji przyrodniczych i kulturowych obszaru, ich lokalizacji i powiązania ze szlakami,
 • via ferrata – nowa i jedyna tego typu atrakcja w Tatrach – przyciągnie nowych turystów i przyczyni się do bardziej równomiernego rozłożenia ruchu turyst. w tym paśmie,
 • kampania promocyjna –  o atrakcjach dowiedzą się nowe osoby i środowiska,
 • dodatkowa promocja siłami własnymi krajowych organizacji turyst.-krajoznawczych PTTK i KST oraz przez zainteresowane instytucje i organizacje samorządowe z obszaru wsparcia –  o atrakcjach dowiedzą się nowe osoby i środowiska.

%d blogerów lubi to: